علف کش 5 – نیکوسولفورون

علف کش نیکوسولفورون

بـا فرمولاسـیون سوسپانسـیون (%SC4) علـفکشـی انتخـابی و سیستمیک از گروه سولفونیل اوره است که بـراي کنتـرل علـفهـاي هـرز باریـک بـرگ در مـزارع ذرت بـه کـار مـی رود. نیکوسولفورون بازدارنده سنتز اسیدهاي آمینه به خصوص والین و ایزولوسین می باشد. بنابراین باعث توقف تقسـیم سـلول و در نهایت متوقف شدن رشد گیاه می شود. این علف کش به صورت پسرویشی (Post Emergence) براي کنتـرل علـفهـاي هرز یکساله و چند ساله در مزارع ذرت ثبت و توصیه شده است. نیکوسولفورون به وسیله قسمت هاي سبز و تـا حـدودي از طریق ریشه جذب شده و به سرعت درآوند آبکش و چوبی جا به جا شده و بـه بافـت مریسـتمی انتقـال مـی یابـد. اسـتفاده متوالی این علف کش یا علف کش هاي بازدارنده ALS باعث ایجاد مقاومت در علف هاي باریـک بـرگ مـی شـود بنـابراین براي جلوگیري از مقاومت باید این علف کش در تناوب با سایر علفکشها استفاده شود.

میزان مصرف: مقدار مصرف این علفکش به میزان 2 لیتر در هکتار و به صورت پس رویشی می باشد.

بهترین زمان مصرف نیکوسولفورون:

• علفهاي هرز پهن برگ در مرحله 2 تا 6 برگی باشند.

• علفهاي هرز باریک برگ از 2 برگی تا شروع پنجهزنی (قیاق در ارتفاع 15 تا 25 سانتیمتري) باشند.

• ذرت در مرحله رشد 2 تا 8 برگی باشد (1 تا 7 هفته بعد از جوانه زنی ذرت).

• علفهاي هرز شاداب و در مراحل اولیه رشد فعال باشند.

1کیلوگرم – فویل آلومینیوم – محصول چین

متری بوزین 70% پودر با قابلیت تر شوندگی

علفکش سیستمیک و انتخابی – مانع عمل فتوسنتز در فتوسیستمII

علفکشی از گروه تریازینون است.

جذب از طریق ریشه و در مواردی توسط برگها و قابل انتقال در آوندهای چوبی

در مورد سیب زمینی، بهترین زمان سمپاشی مرحله 2 تا 4 برگی علف های هرز و ارتفاع 10 تا 12 سانتی­متری سیب زمینی است. این علفکش تنها در مراحل کوتیلدونی روی گراسها موثر می باشد.

بهترین نتیجه روی علفهای هرز زمانی حاصل می­شود که گیاه در مرحله یک برگی است.

در شریط هوای خشک و در صورت بالا بودن ماد آلی خاک، تاثیر این علفکش کاهش می یابد.

از مصرف این علفکش در خاکهای سبک باید خودداری نمود.

کاربرد روی خاکهای سنگین و سخت ،خطر خسارت به محصول را در پی خواهد داشت ،به خصوص وقتی پس از سم پاشی باران شدید ببارد.

حداکثر دفعات سمپاشی 3 مرتبه برای هر محصول، منوط به حداکثر مقدار مجاز برای فرمولاسیونهای گرانول میباشد.

غلات، چچم و لوبیای زمستانه را می­توان در همان زمینی که ملیات سمپاشی در آن انجام شده است، کشت نمود. در این حالت عملیات کاشت باید حداقل 16 هفته پس از سمپاشی صورت گرفته و عمق شخم حداقل 15 سانتی متر باشد.

گونه های زاعی خانواده های شب بو، کدوئیان، کاهو، پیاز، چغندرقند، آفتابگردان، توت­فرنگی، سیب زمینی شیرین و توتون نسبت به این علفکش حساس میباشند.

شرکت مجموعه کشاورزی الوند در اینستاگرام
وب سایت شرکت مجموعه کشاورزی الوند

شناسه محصول: علف کش نیکوسولفورون دسته: برچسب: , ,