تغذیه فلفل دلمه ای گلخانه ای 1

گوگرد مایع

تغذیه فلفل گلخانه ای


فلفل دلمه گیاهی است از خانواده بادمجانیان؛دارای ساقه ای محکم و ایستاده بوده که ارتفاع آن متغیر و به حدود 180 س م هم میرسد.برگهای فلفل کشیده یا قلبی شکل و با لبه صاف بوده و به وسیله دمبرگ بلندی به ساقه وصل میشود.بوته فلفل در خزانه دارای ریشه نسبتا عمیقی است که در حین جابجایی صدمه می بیند.بعداز کاشت نشاها در محل اصلی؛باقیمانده ریشه ها ریشه های فرعی زیادی تولید میکنند و سیستمی قوی برای جذب مواد غذایی به وجود می آورند.ریشه های فلفل پس از دوماه در عمق 25تا35 سم گسترش می یابند و طبق بررسی های انجام شده در اواخر رشد ریشه های گیاه می توانند تا عمق 1متر و شعاع 65س م انتشار یابند.قدرت تولید ریشه های نابجا در فلفل بسیار ضعیف است به همین دلیل کاشت عمیق نشا در فلفل فایده ای ندارد.
علایم کمبود مواد غذایی در فلفل شیرین
نیتروژن
با توجه به پایین بودن مقدار نیتروژن و ماده آلی در عمده خاکهای ایران؛مصرف کودهای نیتروژنه در کشت سبزیجات توصیه میگردد.در کمبود نیتروژن رشد گیاه کند یا متوقف میشود.به آرامی برگهای مسن زرد رنگ شده و به خشکی میگرایند.گیاهان دچار کمبود نیتروژن گلهای کمی دارند و تشکیل میوه نیز بسیار ضعیف است.قطر گوشت میوه کم و محفظه تخمدان کوچک است.در کمبودهای شدید میوه تشکیل نمیشودو اگرهم تشکیل شود بدفرم خواهد بود.
مدیریت مصرف نیتروژن
مهم ترین فرمهای قابل جذب نیتروژن آمونیوم و نیترات است.البته در اقالیم سرد مصرف نیترات ترجیح داده میشود.مصرف زیادی نیتروژن علاوه بر انباشت نیترات؛مقدار ویتامین ث را نیز کاهش میدهد ولی با رعایت اصول مصرف بهینه کود به ویژه کودهای پتاسیمی و روی؛علاوه بر بهبود کیفیت و خوش خوراکی محصول؛میزان ویتامین ث تا بیست درصد هم افزایش می یابد.
فسفر
گیاهان دچار کمبود فسفر توقف رشد دارند.برگها سخت و شکننده خواهند شد.تشکیل گل محدود خواهد شد و معدود گلهای تشکیل شده بسیار کند به میوه تبدیل میشوند.در کمبود فسفر از هر 5 میوه تنها یکی به میوه تبدیل می شود.قطر گوشت میوه نیز بسیار کم خواهد بود.تعداد دانه در میوه تشکیل شده نیز بسیار کم است.رشد ریشه نیز به شدت محدود میشود.
پتاسیم
در مراحل ابتدایی کمبود پتاسیم؛نقاط زردرنگ بین رگبرگهای برگهای مسن مشاهده می شود.سپس این نقاط روشن تر و حاشیه برگها به شدت زرد و کمرنگ می شوند.این علائم ممکن است در برگهای راس گیاه نیز دیده شود.در کمبود پتاسیم تشکیل میوه کم است و اندازه میوه کوچکتر از روال طبیعی است.مصرف زیاد پتاسیم به کمبود کلسیم-منیزیوم-آهن و منگنز منجر میشود.


منیزیوم
کمبود منیزیوم در فلفل بسیار شایع است.لکه های زرد رنگ بین رگبرگها ظهور می کنند این درحالی است که رگبرگ سبز باقی می ماند.برگهای مسن در ابتدا این علایم را نشان میدهند.در اکثر موارد کمبود منیزیوم در اثر استفاده بیش از نیاز پتاسیم اتفاق می افتد.شرایط گرمای هوا نیز از دلایل دیگر بروز کمبود منیزیوم است

کلسیم
شایع ترین علامت کمبود کلسیم؛سوختگی گلگاه می باشد.سوختگی گلگاه در فلفل شیرین در شرایط گرمای هوا اتفاق می افتد.شروع پوسیدگی گلگاه 10 تا 15 روز پس از تشکیل میوه شروع می شود که عامل آن عدم انتقال کلسیم از برگ به میوه است.این کمبود باعث جمع شدن بافت انتهای میوه میشود.
شرایطی که این عارضه را شدت می بخشد شامل شوری خاک و آب؛دمای نامناسب؛تراکم کشت بالا وتنش رطوبتی می باشد.

نیترات کلسیم pnp آلمان 27.5%

گوگرد
در کمبود گوگرد برگهای جوان به طور عمومی دچار رنگ پریدگی می شوند و به زردی می گرایند.استفاده از گوگرد یکی از روشهای افزایش حلالیت عناصر تثبیت شده در خاکهای آهکی و قلیایی محسوب میشود.عنصر گوگرد اقتصادی ترین ماده اسیدزا برای کاهش پی اچ خاک است.باکتری های تیوباسیلوس؛باکتری هایی هستند که در خاک موجود بوده و موجب اکسیداسیون عنصر گوگرد میشوند.بدیهی است که در خاکهای آهکی هرچه میزان اینها در خاک بیشتر باشد پی اچ کاهش و به دنبال آن جذب بیشتر میشود.امروزه در بازار کودهای گوگردی به همراه باکتری تیو باسیلوس موجود است که توصیه می شود از مراکز معتبر تهیه و استفاده شود.


آهن
حساسیت فلفل شیرین به کمبود آهن زیاد است.آهن در ساخت کلروفیل شرکت دارد و کمبود آن در خاکهای آهکی به راحتی قابل تشخیص است.آهن به همراه گوگرد در ساخت ترکیباتی دخالت دارند که به عنوان کاتالیزوربسیاری از فرایندهای گیاهی را کنترل میکنند.کمبود آهن از اندامهای جوان گیاه شروع میشود و به صورت زرد شدن برگ در حالیکه رگبرگها سبز هستند بروز میکند.در کمبودهای شدید آهن کل برگ زرد یا سفید می شود؛نهایتا حتی قهوه ای شده خشک میشود و میریزند.کمبود آهن در خاکهایی با پی اچ بالا و ماده آلی کم دیده میشود.عواملی مثل سختی آب آبیاری؛سرما و تراکم خاک این عارضه را شدت می بخشد.جذب آهن در گیاه با افزایش پی اچ خاک کاهش می یابد.افزایش جذب فسفر نیز باعث کاهش منگنز؛روی و آهن میشود.
منگنز
گیاه فلفل به کمبود منگنز نیز حساس است.زردی بین رگبرگی به صورتی که حالت شطرنجی داشته باشد از نشانه های بارز کمبود منگنز است.در حالت شدید نقاط قهوه ای رنگی روی برگ ایجاد و برگها به طور نارس میریزند.در سایر موارد تاخیر در رسیدن از دیگر نشانه های کمبود منگنز است.کمبود این ریز مغذی در خاکهایی با پی اچ بالا و خاکهای شنی با دمای کم بیشتر مشهود است.برای تامین منگنز گیاه پخش سطحی آن توصیه نمیشود زیرا سریعا توسط خاک تثبیت میشود.مصرف به صورت محلولپاشی جذب بهتری برای گیاه دارد.

کلات آهن زیگلر (EDDHA 6%)


روی
گیاهان دچار کمبود روی با تاخیر در رسیدن مواجهند و چون روی در گیاه پویا نیست کمبود آن در برگهای جوان مشاهده میشود.علائم مشخص کمبود روی در گیاه شامل کوتاه شدن میانگره ها و جارویی شدن برگهاست که به گیاه حالت کوتولگی داده و گیاه ریز برگ میشود.علائم کمبود روی بیشتر در خاکهای آهکی (پی اچ بالای 7)وبا ماده آلی کم و خاکهای دارای فسفر با قابلیت جذب بالا بیشتر دیده میشود.قابلیت جذب روی با افزایش پی اچ ؛کاهش می یابد.بر خلاف منگنز روی در خاک به صورت قابل جذب باقی می ماند.بنابراین مصرف خاکی آن به صورت سولفات روی طبق آزمایش خاک توصیه میشود.
مس
کمبود مس به صورت مرگ ساقه؛زرد شدن برگ و توقف رشد مشاهده می شود.به طور کلی کمبود مس در خاکهای شنی با ماده آلی کم بیشتر مشاهده می شود.قابلیت جذب مس مشابه سایر عناصر کم مصرف با افزایش پی اچ ؛کاهش می یابد.افزایش قابلیت جذب آهن و فسفر در خاک با کاهش جذب مس همراه است.علائم کمبود مس در گیاه در انتهای رشد رویشی بروز میکند.در کمبود مس برگها پیچ میخورند.حساسیت فلفل به کمبود مس زیاد نیست.

بور
گلدهی-جوانه زنی و تشکیل گرده تحت اثر بور است.دانه و تولید دانه در اثر قبلیت جذب کم بور در خاک کاهش می یابد. خاکهای شنی با ماده آلی کم از علل کمبود بور هستند.کمبود بور سریعا خود را نشان میدهد.برگهای پایین گیاه به سمت بالا پیچ میخورد و ساقه باریک و شکننده می شود.تعداد گل به شدت کاهش یافته و گلها تلقیح نشده میریزند.میوه بد شکل شده و ترک میخورد.نیاز فلفل به بور بالا می باشد.
مولیبدن
مولیبدن در جذب و انتقال آهن در گیاهان نقش اساسی دارد.مولیبدن همچنین نقش اساسی در تولید گرده دارد.در شرایط کمبود مولیبدن تشکیل میوه ودانه با مشکل مواجه می شود و انباشت نیترات رخ می دهد.حساسیت فلفل به کمبود مولیبدن متوسط است.

دانلود اپلیکیشن الوند شاپ

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🍀http://groupalvand.com/alvandshop.apk

https://www.instagram.com/alvand_group_co

https://wa.me/message/TKROVENZ2BK2H1

شرکت آکام تجارت بزرگترین تولید کننده نشا در غرب کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *